ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. αποτελούν ένα μέρος των συνολικών υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας. Ωστόσο η σημασία τους είναι άκρως σημαντική ένεκα των συνεχών αλλαγών και ανατροπών στη οικονομική σκηνή. Στόχος των χρηματοοικονομικών μας υπηρεσιών  είναι να σας παρέχουν μια πλήρη ενημέρωση που θα συμβάλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της επιχείρησης σας.

Ίδρυση Θυγατρικών εταιρειών και επιχειρήσεων – Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα

Όλα τα υποκαταστήματα μια επιχείρησης στην αλλοδαπή οφείλουν να συμμορφώνονται στις ίδιες λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις όπως και μια ελληνική εταιρεία. Ο συντελεστής φορολογίας για τα κέρδη τους είναι ο ίδιος με αυτόν των εγχώριων εταιρειών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε στη σχετική νομοθεσία: άρθρο 50 ν.2190/1920 για Α.Ε και 57,58 του  3190/1955 και 4308/2014.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται προς την Υπηρεσία ΓΕΜΗ:

 • Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Στην απόφαση θα πρέπει να γίνεται προσδιορισμός της έδρας, της επωνυμίας και του σκοπού του υποκαταστήματος καθώς και τα πλήρη στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της.
 • Απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο της αλλοδαπής εταιρείας, που να προκύπτει το ελάχιστο κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης των € 4.500 ή € 60.000 για ανώνυμη εταιρία με σφραγίδα apostille.
 • Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία ότι το κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
 • Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας θεωρημένη από την αρμόδια αρχή της έδρας της με σφραγίδα apostille
 • Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου της εταιρείας στην Ελλάδα. Ο αντιπρόσωπος και ο αντίκλητος μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της εταιρείας ότι η εταιρεία δε λύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της για οποιονδήποτε λόγο.
 • Βεβαίωση σχετικά με τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία στην έδρα της.
 • Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην έδρα της.
 • Βεβαίωση ΕΒΕΑ για την προέγκριση της Επωνυμίας ή και του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος
 • Για τις εταιρείες με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπάρχει σύμβαση αμοιβαιότητας με την Ελλάδα για τις ΕΠΕ.
 • Απόφαση που αφορά τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση ΑΕ ή τον διορισμό του διαχειριστή στην περίπτωση της ΕΠΕ. Στην απόφαση θα πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και οι θέσεις των αντίστοιχων προσώπων.
 • Απόφαση για τον διορισμό των εκπροσώπων του υποκαταστήματος.
 • Πιστοποιητικό ύπαρξης και ενημερότητα από την εφορία από την οποία προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου με επισημείωση Apostille.
 • Μετάφραση όλων των εγγράφων στην Ελληνική γλώσσα.

Ο πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα οριστούν και θα διαμένουν στην Ελλάδα, πρέπει να μεριμνήσουν για την υποβολή των κάτωθι:

 • Ακριβές αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του διαβατηρίου, εάν πρόκειται για υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ακριβές αντίγραφο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστές ΕΠΕ και ως Νόμιμοι εκπρόσωποι ή μέλη ΔΣ ΑΕ, εάν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι Αλλοδαπές Α.Ε. καθώς οι ΕΠΕ, ΙΚΕ  οφείλουν να τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας. Σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες που εφαρμόζονται από την 4η Απριλίου 2011 για την ίδρυση υποκαταστήματος, απαιτείται αρχικά η έγκριση από την τοπική αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) και εγγραφή στο ΓΕΜΗ. Αφού ολοκληρωθεί η έγκριση της ίδρυσης του υποκαταστήματος, ακολουθεί η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής στο τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η λήψη επαγγελματικού Α.Φ.Μ. της εταιρείας και η έναρξη των δραστηριοτήτων της.

Το υποκατάστημα διοικείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ο οποίος είναι διορισμένος από την αλλοδαπή εταιρεία και γνωστοποιείται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία ΓΕΜΗ.  Ο νόμιμος εκπρόσωπος ευθύνεται όπως το µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ΑΕ ή ο διαχειριστής μιας ΕΠΕ και έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί το υποκατάστημα σε οποιαδήποτε δραστηριότητά του.

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Η υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών για όλες τις οντότητες που έχουν εμπορικές συναλλαγές στην Ελλάδα (δικαιώματα, αγορές, πωλήσεις, λήψη υπηρεσιών κλπ.) έχει ήδη νομοθετηθεί από το 2008. Συγκεκριμένα στο άρθρο 26 του ν. 3728/2008. Μάλιστα, οι περισσότερες  χώρες στο διεθνές επιχειρηματικό κόσμο  έχουν ήδη θεσπίσει κανονισμούς για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών. Βασικός στόχος η παγκόσμια αντιμετώπιση και συντονισμένη εποπτεία. Ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία παρουσιάζουν οι συναλλαγές μεταξύ αλλοδαπών εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με τη νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές στους νόμους Ν.4172/2013 (περίπτωση ζ του άρθρου 2 περί ορισμού συνδεδεμένων εταιρειών, άρθρα 50 και 51) και Ν. 4174/2013 (άρθρο 21 περί φακέλου τεκμηρίωσης και 22 περί προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης).

Μέσα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που αναλαμβάνει με επιτυχία η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. εμπίπτει και η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing). Ένεκα της ιδιαίτερης σημασίας στη διεθνή φορολογία, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με εγγυημένα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών – Transfer Pricing που σας προσφέρουμε είναι:

 1. Προετοιμασία φακέλων τεκμηρίωσης πριν την κλήση σας από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
 2. Επιλογή κατάλληλης μεθόδου και Συγκριτική Ανάλυση.
 3. Ετοιμασία συνοπτικών πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών.
 4. Παραβάσεις και πρόστιμα ενδοομιλικών συναλλαγών.
 5. Πλήρης υποστήριξη κατά τη διάρκεια οποιοδήποτε φορολογικού ελέγχου για transfer pricing.
 6. Προέγκριση ενδοομιλικών συναλλαγών.
 7. Τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Η τήρηση των φακέλων τεκμηρίωσης είναι αρκετά σημαντικό ζήτημα, καθότι χρησιμοποιούνται και από τους εφοριακούς κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου. Η εταιρεία μας φροντίζει για τη σωστή τήρησή τους προκειμένου να μην αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στον ενδεχόμενο έλεγχο.

Reporting Εταιρειών

Κάθε μήνα, υλοποιούμε ένα πλήθος αναφορών προς τους πελάτες μας τόσο της ελληνικής επικράτειας όσο και του εξωτερικού. Το έμπειρο προσωπικό της εταιρεία μας μεριμνά για το αποτελεσματικό Reporting εταιρειών, με τη σύνταξη ορθών οικονομικών αναφορών. Αποτέλεσμα αυτού η υλοποίηση ακόμη και των πιο απαιτητικών Reporting για τις μητρικές εταιρείες, πάντοτε εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Χαρακτηριστικό των υπηρεσιών μας η υπευθυνότητα, η σύνεση και η αποτελεσματικότητα. Εάν και εφόσον το επιθυμείτε, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε εμείς κάποιες από τις αναφορές μας. Οι οποίες μάλιστα ξεπερνούν τις 500 στις διάφορες κατηγορίες των οικονομικών αναφορών και συνεχώς εμπλουτίζονται με νέες.

 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

 • Την κατάρτιση των Management Accounts – Reporting and Financial Analysis.
 • Την ενημέρωση σε Θέματα Οργάνωσης του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διευθύνσεως.
 • Τεχνική Μετάβασης στα «Management Accounts».
 • Αντιστοίχιση (Mapping) μεταξύ Ελληνικού και ξένου λογιστικού σχεδίου.
 • Κανόνες Κατάρτισης Σχεδίου Λογαριασμών.
 • Αναγκαιότητα – Υποχρέωση Τήρησης Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου.
 • Παρουσίαση των Εσωτερικών Διαδικασιών καθώς και του Organisation Chat.
 • Χωροθέτηση και Εξοπλισμός.

Για την μεγαλύτερη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των πελατών μας, όλες οι οικονομικές αναφορές μας μπορούν να συνταχθούν:

 • Σε οποιοδήποτε μορφής αρχείου
 • Σε οποιοδήποτε, γλώσσα εσείς προτιμάτε (αγγλική , γαλλική, γερμανική, ιταλική ή όποια άλλη γλώσσα εσείς προτιμάτε).
 • Να αποσταλούν σε όλο τον κόσμο, όπου και εάν βρίσκεστε.
 • Να περιλαμβάνει όλα όσα θα καθορίσετε εσείς.

Ζητήστε Προσφορά

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.