ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ίδρυση Θυγατρικών επιχειρήσεων

Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα

Το υποκατάστημα αλλοδαπής έχει τις ίδιες φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με μία ελληνική εταιρεία και τα κέρδη του φορολογούνται με τους ίδιους συντελεστές που ισχύουν και για τις εγχώριες εταιρείες, σχετική νομοθεσία άρθρο 50 ν.2190/1920 για Α.Ε και 57,58 του  3190/1955 και 4308/2014.

Τα Δικαιολογητικά προς Υπηρεσία ΓΕΜΗ:

 • Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα και την επωνυμία του υποκαταστήματος και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της
 • Απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο της αλλοδαπής εταιρείας, που να προκύπτει το ελάχιστο κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης των € 4.500 ή € 60.000 για ανώνυμη εταιρία με apostille.
 • Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία ότι το κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο
 • Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της apostille
 • Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου της εταιρείας στην Ελλάδα που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο
 • Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της
 • Βεβαίωση για το ποιά πρόσωπα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία στην έδρα της
 • Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην έδρα της
 • Βεβαίωση ΕΒΕΑ για την προέγκριση της Επωνυμίας ή και του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος
 • Για τις εταιρείες με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπάρχει σύμβαση αμοιβαιότητας με την Ελλάδα για τις ΕΠΕ
 • Απόφαση που αφορά τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση ΑΕ ή τον διορισμό του διαχειριστή στην περίπτωση της ΕΠΕ, με αναφορά των ονομάτων και των θέσεων των αντίστοιχων προσώπων, καθώς και απόφαση για τον διορισμό των εκπροσώπων του υποκαταστήματος
 • Πιστοποιητικό ύπαρξης και ενημερότητα από την εφορία από την οποία προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου με επισημείωση Apostille.
 • Επίσημη μετάφραση όλων των εγγράφων στην Ελληνική γλώσσα.

 

Ο πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα οριστούν και θα διαμένουν στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλλουν :

Αν πρόκειται για υπηκόους κρατών της Ε.Ε: ακριβές αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας- Διαβατηρίου ή

Αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε: ακριβές αντίγραφο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστές ΕΠΕ και ως Νόμιμοι εκπρόσωποι ή μέλη ΔΣ ΑΕ.

Οι Αλλοδαπές Α.Ε. καθώς οι ΕΠΕ, ΙΚΕ  τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας.

Σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες που εφαρμόζονται από την 4η Απριλίου 2011 για την ίδρυση υποκαταστήματος χρειάζεται αρχικά έγκριση από την τοπική αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) και εγγραφή στο ΓΕΜΗ.

Μετά την έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος, ακολουθεί η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής στο τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η λήψη ΑΦΜ της εταιρείας και η έναρξη των δραστηριοτήτων της.

Το υποκατάστηµα διοικείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από την αλλοδαπή εταιρεία, γνωστοποιείται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία ΓΕΜΗ και έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί το υποκατάστηµα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος ευθύνεται όπως το µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου µιας ΑΕ ή ο διαχειριστής μιας ΕΠΕ.

 

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Όλες οι οντότητες που έχουν εμπορικές συναλλαγές στην Ελλάδα (αγορές, πωλήσεις, δικαιώματα, λήψη υπηρεσιών κλπ) με εταιρείες συνδεδεμένες έχουν υποχρέωση υποβολής του Φακέλου Τεκμηρίωσης.

Όλα και περισσότερες  χώρες στο διεθνές επιχειρηματικό Περιβάλλον  έχουν πλέον θεσπίσει κανόνες για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών για την παγκόσμια αντιμετώπιση και συντονισμένη εποπτεία της.

Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. βάσει της εμπειρίας των στελεχών της στην τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στη διεθνή φορολογία, είναι σε θέση να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες

 

Υπηρεσίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών – Transfer Pricing:

 • Προετοιμασία Φακέλων τεκμηρίωσης πριν σας καλέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης
 • Επιλογή μεθόδου – Συγκριτική Ανάλυση.
 • Ετοιμασία συνοπτικών Πινάκων ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Παραβάσεις & Πρόστιμα ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για transfer pricing
 • Προέγκριση ενδοομιλικών συναλλαγών.
 • Τήρηση της Αρχής των ίσων Αποστάσεων

Δεδομένου ότι οι φάκελοι τεκμηρίωσης θα χρησιμοποιούνται και από τους εφοριακούς κατά τον έλεγχό τους, η σωστή τήρησή τους είναι εξαιρετικής σημασίας για όλους τους υπόχρεους.

 

Reporting Εταιρειών

Υλοποιούμε κάθε μήνα πλήθος από Reporting για τους πελάτες μας τόσο για το εξωτερικό όσο και για την ελληνική αγορά. Η έμπειρη ομάδα μας, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους οικονομικές αναφορές και είναι σε θέση να υλοποιήσει και τα πιο απαιτητικά Reporting των Μητρικών εταιρειών, πάντα μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια υπεύθυνα και σωστά.

Εάν πάλι θέλετε μπορούμε να σας προτείνουμε εμείς κάποιες από τις αναφορές μας που ξεπερνούν τις 500 στις διάφορες κατηγορίες των οικονομικών αναφορών και που συνεχώς εμπλουτίζονται με νέες.

Αναλαμβάνουμε:

 • Κατάρτιση των  Management Accounts – Reporting and Financial Analysis.
 • Ενημέρωση για Θέματα Οργάνωσης του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διευθύνσεως
 • Τεχνική Μετάβασης στα “Management Accounts”
 • Αντιστοίχηση – Mapping μεταξύ Ελληνικού και ξένου λογιστικού σχεδίου
 • Κανόνες Κατάρτισης Σχεδίου Λογαριασμών
 • Αναγκαιότητα – Υποχρέωση Τήρησης Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Παρουσίαση των Εσωτερικών Διαδικασιών καθώς και του Organisation Chat
 • Χωροθέτηση και Εξοπλισμός

 

Όλες οι οικονομικές αναφορές μας μπορούν να συνταχθούν:

 • Σε οποιοδήποτε μορφής αρχείου
 • Σε οποιοδήποτε, γλώσσα εσείς προτιμάτε π.χ. αγγλική , γαλλική, γερμανική, ιταλική ή όποια άλλη γλώσσα εσείς προτιμάτε.
 • Να αποσταλούν σε όλο τον κόσμο, όπου και εάν βρίσκεστε.
 • Να περιλαμβάνει αυτά που εσείς θα έχετε καθορίσει.