Η κοστολόγηση ή λογιστική κόστους είναι η διαδικασία που αφορά τη συλλογή, την καταγραφή, την ταξινόμηση, την ανάλυση, την ανακεφαλαίωση, την κατανομή και την αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων δράσης και τον έλεγχο του κόστους.

Πολυετής Εμπειρία

25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.

Εγγυημένη Ασφάλεια

Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως, Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015, Πιστοποίηση GDPR

Συνεχής Ενημέρωση

Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.

Αξιόπιστες Λύσεις

Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

5 Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

 • 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των οικονομικών. Σύγχρονη εταιρεία 2ης γενιάς.
 • Πιστοποίηση ΟΕΕ Ά Τάξεως
  Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2015
  Πιστοποίηση GDPR
 • Εγγυόμαστε γραπτώς μέσω συμβολαιογραφικών εγγράφων για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς κάθε πελάτη μας.
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση για όλες τις μεταβαλλόμενες λογιστικές, φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές.
 • Άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε οικονομικό ζήτημα των πελατών μας εντός 2 ωρών.

Στόχος της είναι να συμβουλεύει την διοίκηση σχετικά με την πιο ενδεδειγμένη πορεία δράσης με βάση το κόστος, την αποδοτικότητα και την ικανότητα. Η Κοστολόγηση παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το κόστος διαχείρισης και τον προγραμματισμό των μελλοντικών κινήσεων

Πλεονεκτήματα του Pricing

 • Ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής

 • Μεγιστοποίηση περιθωρίου κέρδους

 • Εξασφάλιση υψηλής ταμειακής ρευστότητας.

 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Πως;

Για την διεξαγωγή της διαδικασίας χρειάζεται να μας παρασχεθούν όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας με εξασφάλιση της ορθότητας τους, οι κωδικοί πρόσβασης σε όλες τις αναγκαίες πληροφοριακές πλατφόρμες καθώς και να μας παρασχεθεί όποια πληροφόρηση κριθεί απαραίτητη.

Που;

Η διαδικασία πραγματοποιείται είτε στα γραφεία της εκάστοτε επιχείρησης που διεξάγεται η υλοποίηση της υπηρεσίας είτε στα γραφεία της εταιρείας μας είτε συνδυαστικά με βάση πάντα την διάρκεια και τον βαθμό δυσκολίας του εκάστοτε έργου.

Ποιος;

Η υλοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη μας σύμφωνα με τα αυστηρότητα κριτήρια στρατηγικής σχεδίασης και κοστολόγησης προκειμένου να διασφαλίσουμε την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

Παράδοση;

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραδίδεται στην επιχείρηση μια πλήρης έκθεση κοστολόγησης που περιλαμβάνει όλες τις παρατηρήσεις, τις πιθανές ενέργειες καθώς και τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να ληφθούν από την επιχείρηση για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος όσον αφορά την ακρίβεια του κοστολογικού αποτελέσματος.

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να κοστολογήσουμε τις υπηρεσίες της επιχείρηση σας με στόχο της ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.