ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Δεκεμβρίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Δεκεμβρίου Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Β.Δ. 24-09/20.10.1958 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «Άρθρο 12 1.…

Δείτε Περισσότερα

Υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

Υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Β’ 3965) η K.Y.A. με αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500…

Δείτε Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Π.Α.:…

Δείτε Περισσότερα

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού. Σύμφωνα με το άρθ. 6 της με αριθμ. Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/2018 «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» Κ.Υ.Α.:…

Δείτε Περισσότερα

Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Δεκεμβρίου

Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Δεκεμβρίου Υπόχρεοι: α) Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου…

Δείτε Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Δεκεμβρίου

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Δεκεμβρίου Βάσει της παρ. 2 του άρθ. 9 του ν.2579/1998, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις…

Δείτε Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων προηγούμενου εξαμήνου

Καταβολή φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων προηγούμενου εξαμήνου Βάσει της παρ. 3 του άρθ. 103 του ν.4099/2012: «3. Η εταιρεία διαχείρισης, στο όνομα και για λογαριασμό…

Δείτε Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων προηγούμενου εξαμήνου

Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων προηγούμενου εξαμήνου Βάσει της παρ. 2 του άρθ. 20 του ν.2778/1999: «2. Η φορολόγηση των κερδών του…

Δείτε Περισσότερα

Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προηγούμενου εξαμήνου

Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προηγούμενου εξαμήνου Βάσει της παρ. 3 του άρθ. 39 του ν.3371/2005: «3. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται…

Δείτε Περισσότερα

Απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 30.6 του προηγούμενου έτους

Απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 30.6 του προηγούμενου έτους. Με την ΠΟΛ.1035/2017 ορίζονται:…

Δείτε Περισσότερα