ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τα Χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων επικεντρώνονται στο πως γίνεται η προσφορά κεφαλαίων για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Συνήθως υπάρχει ισορροπία μεταξύ ρίσκου και κερδοφορίας τα οποία και είναι αλληλοσυνδεόμενα. Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για μια επιχείρηση μπορεί να γίνει είτε με προσφορά κεφαλαίου είτε με δανειοδότηση όπου επιτυγχάνεται με την προσφορά ομολόγων από πλευράς επιχειρήσεων. Αυτό βέβαια είναι η μέρος τη πολιτικής που ακολουθεί η εκάστοτε επιχείρηση για τηνχρηματοδότηση του κεφαλαίου της. Όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης ή αλλιώς κεφάλαιο κίνησης γίνεται συνήθως με βραχυπρόθεσμο δανεισμό από τις τράπεζες. Στην αγορά των ομολόγων έχουμε μια συναλλαγή μεταξύ των δανειστών όπου έχουμε την προσφορά ομολόγων με την υπόσχεση επαναγοράς σε κάποια στιγμή και των δανειζόμενων όπου αγοράζουν τα ομόλογα με την υπόσχεση επαναπώλησης στην επιχείρηση με κάποια επιπλέον απόδοση. Μια ακόμη απόφαση για τον τρόπο χρηματοδότησης μιας επιχείρησης ή πιο συγκεκριμένα διαχείρισης των διαθέσιμων κεφαλαίων είναι τα χρηματοοικονομικά των επενδύσεων. Με την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση επιδιώκεται η αξία αυτού να παραμείνει ίδια ή καλύτερα να αυξηθεί.

Για την επιλογή ενός χαρτοφυλακίου πρέπει να ληφθούν υπόψη το πως, σε τι και πότε να γίνει αυτή η επένδυση. Για να γίνει αυτό πρέπει:

  • να γίνει αναγνώριση των σχετικών στόχων και των πιθανών περιορισμών
  • να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα
  • να γίνει εκτίμηση των φορολογικών συνεπειών
  • να γίνει εκτίμηση του ρίσκου που προτίθεται να πάρει η επιχείρηση
  •  να προσδιοριστεί η στρατηγική της επιχείρησης (ενεργητική, παθητική ή οικονομική αντασφάλιση)
  • να γίνει υπολογισμός του χαρτοφυλακίου
  • εσωτερικός έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας
  • κοστολόγηση ολόκληρου του φάσματος της επιχειρησιακής λειτουργίας